SUGAI KEN [ Goto no Yoniwa – Garden in the Night (An Electronic Re-creation) ] CD